§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników sklepu internetowego Petite Pants, działającego na domenie www.petitepants.pl, będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami.

2. Sklep internetowy dostępny na domenach określonych w pkt.1 prowadzony jest przez TBE Company Sp. z o.o. , z siedzibą pod adresem: ul. Jodłowa 3/5, 81-526 Gdynia NIP 9562367791, REGON 388665871, KRS 0000893739

 

3. Dane Sklepu internetowego: a) adres korespondencyjny: ul. Jodłowa 3/5, 81-526 Gdynia b) adres poczty elektronicznej: kontakt@petitepants.pl c) telefon: +48 518 990 599, d) numer rachunku bankowego: mBank 16 1140 2004 0000 3302 8407 8299.

 

4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym wymagane jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych z aktywnym dostępem do sieci Internet, umożliwiające wypełnienie internetowych formularzy (np. laptop, smartfon), posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz numeru telefonu, a także podanie danych umożliwiających wysyłkę towarów.

 

5. Złożenie wiążącego zamówienia w Sklepie internetowym (zawarcie umowy) wymaga pełnej akceptacji treści niniejszego regulaminu.

 

§ 3 Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym jest odzież oraz akcesoria.

2. Ceny towarów, a także ich opisy, które widoczne są na stronie internetowej Sklepu nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale stanowią informację handlową. Stają się one wiążące po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, a także ich opisów, prezentowanych na stronie, do wprowadzania cen promocyjnych na produkty, jak również przeprowadzania wyprzedaży niektórych produktów.

 

4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby stany magazynowe widoczne na stronie internetowej Sklepu były na bieżąco aktualizowane i wiarygodne. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia. Strony mogą wówczas ustalić świadczenie zastępcze lub Kupujący może odstąpić od umowy.

 

§ 4 Złożenie zamówienia i zawarcie umowy

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez formularz zamówienia (koszyk) dostępny na stronie internetowej Sklepu i dodanie poszczególnych produktów do tego formularza.

2. Zamówienia mogą być składane poprzez konto indywidualne dla Użytkownika, zarejestrowane w serwisie lub bez rejestracji.

 

3. Danymi niezbędnymi do dokonania zamówienia są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, adres wysyłki.

 

4. Kupujący dokonuje wyboru towarów, które dodaje do swojego formularza (koszyka), a następnie dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy oraz płatności. Po wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym pod warunkiem zawieszającym uiszczenia ceny sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

5. Niedotrzymanie przez Kupującego terminu uiszczenia ceny sprzedaży w w/w terminie skutkuje niedojściem umowy sprzedaży do skutku (anulowaniem zamówienia). 6. Po otrzymaniu wpłaty Sprzedający niezwłocznie rozpoczyna realizację zamówienia.

 

§ 5 Sposoby płatności

1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:
a) szybki przelew za pośrednictwem strony www.petitepants.pl
b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy: 16 1140 2004 0000 3302 8407 8299 mBank
c) za pobraniem – z zastrzeżeniem pkt.2.

2. Nie są wysyłane za pobraniem:
a) przesyłki zawierające towary personalizowane na życzenie Kupującego, które przygotowywane są na jego indywidualne zamówienie (np. poprzez wybór koloru, napisu, wzoru);
b) przesyłki zagraniczne.

3. Niezależnie od wybranego sposobu płatności, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.

4. Momentem dokonania płatności jest uznanie środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedającego.

5. Po otrzymaniu wpłaty Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia.

§ 6 Dostawa towarów

1. Na terenie Polski w sklepie internetowym Kupujący ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy towarów w następujących cenach:

  • Paczkomat inpost: 12,99 zł (tylko ta forma dostawy w przypadku przekroczenia progu 500 zł  darmowej dostawy)
  • Inpost kurier: 15,99
  • Inpost kurier pobranie: 20,99
  • Dostawa poza granice Polski - skontaktuj się z nami celem ustalenia szczegółów. 

2. Sprzedający lub firma kurierska potwierdza Kupującemu przekazanie paczki firmie kurierskiej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Na prośbę Kupującego Sprzedający przesyła mu również niezwłocznie numer przesyłki, umożliwiający jej śledzenie.

3. Zamówienia z wysyłką poza teren Polski składane powinny być składane na adres mailowy kontakt@petitepants.pl

4. Przy odbiorze przesyłki należy dokładnie sprawdzić jej stan. W przypadku gdy widoczne są jakiekolwiek jej uszkodzenia, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera oraz poinformowanie nas o tym wybraną drogą kontaktu.

§ 7 Realizacja zamówień i dostawa

1. Czas realizacji zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi od 1 do 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień w okresach świątecznych, wakacyjnych oraz w czasie ferii zimowych. Informacja o terminie przerwy w realizacji zamówień będzie umieszczona na stronie internetowej Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

3. Czas dostawy zamawianych produktów zależy od wybranego sposobu dostawy i podany jest przy składaniu zamówienia, wynosi jednak ok. 2-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia przez Sprzedającego.

 

4. Czas dostawy przesyłek zagranicznych jest uzależniony od ustaleń, o których mowa w § 6 pkt. 3. Po zaakceptowaniu tych ustaleń Kupujący zostanie poinformowany o przewidywanym czasie przez Sprzedającego niezwłocznie za pomocą wiadomości e-mail.

 

5. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie przez Kupującego i w konsekwencji zwrotu przesyłki do Sprzedającego przez firmę kurierską, Sprzedający wyznaczy Kupującemu odpowiedni termin do ponownego potwierdzenia zamówienia.

 

6. W przypadku niepotwierdzenia zamówienia Sprzedający będzie miał prawo od umowy odstąpić i żądać od Kupującego pokrycia wszelkich strat, które poniósł, w tym kosztów dostaw i zwrotów nieodebranych przesyłek.

 

7. W przypadku ponownego potwierdzenia zamówienia, w związku z koniecznością ponownej wysyłki, Kupujący zobowiązany będzie do: a) uiszczenia dodatkowej opłaty za dostawę towarów, zgodnie z §6 pkt.1 Regulaminu, a także b) uiszczenia kosztu zwrotu przesyłki, poniesionego przez Sprzedającego.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje: a) Kupującemu, który jest konsumentem; b) Kupującemu, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W sytuacji, kiedy osoby, o których mowa w pkt. 1 zawarły umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa mają prawo do dostąpienia od tak zawartej umowy: a) bez podania przyczyny; b) w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co wynika z art. 38 pkt.3) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w szczególności prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało w przypadku zamówienia towarów personalizowanych, wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego (np. w zakresie napisu, koloru lub wzoru).

 

4. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć stosowne oświadczenie, które znajduje się pod adresem https://petitepants.pl/wp-content/uploads/2022/11/FORMULARZ-ZWROTU-PETITE-PANTS.pdf

 

5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 można złożyć poprzez: a) przesłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza wiadomości, dostępnej na stronie Sprzedającego (link do formularza odstąpienia od umowy). Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia w wiadomości zwrotnej; b) przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego; c) przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedającego.

 

6. Oświadczenie należy kierować na adres: TBE Company Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Jodłowa 3/5, 81-526 Gdynia lub drogą elektroniczną na adres kontakt@petitepants.pl.

 

7. W przypadku przesłania oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy, dodatkowe przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej pozwoli na usprawnienie procedury odstąpienia.

 

8. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczającym jest, aby oświadczenie zostało wysłane przed upływem 14-dniowego terminu. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a strony mają obowiązek zwrócić świadczenia otrzymane od drugiej strony.

 

9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący ma obowiązek niezwłocznego dokonania zwrotu towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od daty, kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zwracanego towaru Kupujący musi dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.

 

10. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie za pomocą dowolnie wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej.

 

11. Koszty zwrotu towaru (tj. koszty wysyłki, zabezpieczenia towaru, opakowania itp.) ponosi Kupujący. Przesyłki wysyłane „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

 

12. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania tj: śladów uszkodzenia, zabrudzenia, zakurzenia, zapachów, wyprania. Po negatywnym rozpatrzeniu zwrotu (ze względu na uszkodzenie produktu, zabrudzenie, oznaki użytkowania, prania lub odesłanie po regulaminowym terminie), przekażemy na wskazany w zamówieniu adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres, zwrotny produkt zostanie odesłany po opłaceniu przez klienta kosztów wysyłki na wskazane w wiadomości e-mail konto bankowe.

 

13. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający niezwłocznie zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności: a) cenę towaru. b) koszty dostarczenia zamówienia, przy czym w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki (dostarczenia) dostępnej w sklepie internetowym Petite Pants.

 

14. Zwrot wpłaconych środków pieniężnych zostaje dokonany, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu, na konto bankowe Kupującego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z wypłatą środków do czasu otrzymania towaru.

 

15. Preferowanym przez Sprzedającego terminem zwrotu towarów jest termin 3 do 7 dni od dnia otrzymania przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wówczas Sprzedający dokłada starań, aby zwrócić wpłacone środki pieniężne w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe Kupującego.

 

16. Zwrot dokonanych płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.

§ 9 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem swojej strony internetowej Sprzedający świadczy Użytkownikom nieodpłatne usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługę udostępnienia formularza kontaktowego, usługę przesyłania wiadomości Newsletter oraz prowadzenia indywidualnego konta Użytkownika.

2. Każdorazowe skorzystanie z formularza kontaktowego oznacza zawarcie umowy Użytkownika ze Sprzedającym na czas określony – na czas użytkowania formularza wiadomości przez Użytkownika, tj. redagowania i wysyłania wiadomości.

 

3. Umowa o przesyłanie wiadomości Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać w każdym czasie rozwiązana na żądanie Użytkownika skierowane do Sprzedającego za pośrednictwem poczty e-mail.

 

4. W przypadku założenia przez Użytkownika indywidualnego konta dochodzi pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci utrzymywania tego konta na stronie internetowej Sklepu, umożliwienia przeglądania strony Sklepu po zalogowaniu na to konto oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

 

5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać w każdym czasie rozwiązana na żądanie Użytkownika, który zwróci się do Sprzedającego o usunięcie jego konta.

 

6. W takim wypadku Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie usunąć konto oraz wszelkie dane osobowe z nim związane, za wyjątkiem danych niezbędnych dla Sprzedającego z uwagi na ochronę jego uzasadnionego interesu (np. dane złożonych zamówień celem wywiązania się z ciążących na Sprzedającym obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

7. Usunięcie konta Użytkownika nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania żądania jego usunięcia przez Sprzedającego.

 

8. W ramach wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nie może zamieszczać na stronie treści o charakterze zniesławiającym lub w inny sposób naruszającym prawa osób trzecich.

 

9. W przypadku naruszania prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Sprzedający wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może być przesłane w formie elektronicznej. Jeśli wezwanie okaże się nieskuteczne to Sprzedający będzie mógł odstąpić od umowy o świadczenie usług i usunąć konto Użytkownika z serwisu.

 

10. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku uwag odnośnie świadczenia usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedającego w ciągu 14 dni, a o wyniku przeprowadzonego postępowania Sprzedający zawiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. W przypadku Klientów Sklepu internetowego będących konsumentami istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentem a Sprzedającym.

2. Pod następującym adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL znajduje się Platforma ODR (Online Dispute Resolution), która pozwala na zainicjowanie pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

 

3. Ponadto, konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, celem zainicjowania postępowania mediacyjnego, a także do stałego sądu polubownego, działającego przy właściwej Inspekcji Handlowej, celem rozpatrzenia sprawy przed sądem polubownym.

 

4. Bezpłatnej pomocy w zakresie sporów konsumenckich udzielają powiatowi lub miejscy rzecznicy konsumentów, a także organizacje konsumenckie. Więcej informacji o tym, jak uzyskać pomoc dostępnych jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

5. Pozostałe przydatne informacje odnośnie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592, https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, http://polubowne.uokik.gov.pl/ .

 

§ 11 Zastrzeżenie praw autorskich

1. Sprzedający oświadcza, że zarówno strona internetowa Sklepu, jak również wszelkie treści dostępne na tej stronie, w tym logo, opisy, zdjęcia, grafiki oraz inne obrazy, stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83).

2. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, reprodukcja lub retransmisja lub inne działania w stosunku do samej strony lub znajdujących się na niej treści, w tym ich powielanie na innych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych jest zabronione bez uzyskania wyraźnej zgody Sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu.

 

3. Dozwolonym jest jedynie cytowanie niniejszej strony przy oznaczeniu źródła poprzez podanie linka (hiperłącza) na innej stronie internetowej, który prowadzi bezpośrednio do strony internetowej Sprzedającego.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych oraz plików cookies, a także wypełnienie obowiązku informacyjnego odnośnie tych danych wobec Użytkowników strony internetowej Sklepu, zawarte są w Polityce prywatności i cookies.

2. W przypadku zaistnienia sporów sądowych z Klientem będącym przedsiębiorcą sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. W przypadku sporów sądowych z konsumentem właściwość sądu będzie ustalana na zasadach ogólnych.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w tym m.in. Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.